Bine ați venit pe site-ul Primăriei comunei Fundeni

Fundeni este o comună în județul Galați, regiunea istorică Moldova, România, pe cursul inferior al râului Siret, între municipiile Galați (48 km distanță), Tecuci (33 km) și Focșani (37 km). Este compusă din satele Fundenii Noi - sediul administrativ -, Lungoci și Hanu Conachi.

Galerie Foto Carte de oaspeți

Știri și evenimente

Programului Operational Capital Uman Uman 2014-2020 (POCU),

05-11-2018

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FUNDENI
PRIMAR

Anunţ selecţie parteneri private proiect POCU
Anunt Selectie parteneri privati pentru depunerea unui proiect in cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte "Sprijin pentru infintarea de intreprinderi sociale", AP 4/PI 9.v/OS 4.16

Primăria comunei Fundeni, judetul Galati
Persoana de contact: STAN VASILICA
e-mail: fundeni@gl.e-adm.ro,
Tel. / Fax: 0236821091/0236821202
Web: www.comunafundeni.ro

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, Comuna Fundeni, Judetul Galati anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui partener/ parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii şi implementării unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, Cererea de Propuneri de Proiecte "Sprijin pentru infintarea de intreprinderi sociale", AP 4/PI 9.v/OS 4.16

Obiectivul specific al apelului în care se va depune cererea de finanțare:
Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare vizeaza:
Prin proiect se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei şi dezvoltarea serviciilor locale.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
• Acţiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție
• Antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014- 2020 (ltima varianta) şi Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice de accesare a fondurilor POCU Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro

Profilul partenerilor:
Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale", respectiv: o entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale; o alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Principiile generale aplicabile activităţii de selecţie a partenerului / partenerilor:
• Legalitate;
• Transparenţă;
• Imparţialitate;
• Nediscriminare;
• Tratament egal;
• Proporţionalitate;
• Eficientizarea fondurilor;
• Asumarea răspunde

Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să depună dosarul de cadidatura, care va contine:
• Documentele de infiintare in copie conform cu originalul
• CV-uri experti propusi
• Anexa 1 -Declaratie de eligibilitate (model atasat)
• Anexa 2- Fisa partener (model atasat)

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.
NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Selectarea unui partener/unor parteneri în cadrul prezentei proceduri se poate realiza numai dacă îndeplineşte criteriile de selecţie şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte) stabilite în conformitate cu Ghidul Solicitantului. Evaluarea ofertelor de parteneriat se va face de către Comisia de evaluare ce va fi stabilită prin decizia emisa de Primaria Fundeni.

ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE:
a) pregătirea anunțului de intenție.
b) etapa de calificare:
Criterii de verificare in etapa de calificare - Pe baza documentaţiei depuse, Comisia va verifica indeplinirea criteriilor de calificare referitoare la capacitatea financiara si a conditiilor specific ale candidatilor, avand la baza urmatoarele criterii:
Capacitatea financiară a parteneriatului
ONG cu vechime mai mare de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar - contabile (balanță, bilanț contabil) SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar - contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
ONG cu vechime mai mică de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mică de 1 an Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

Condiţii specifice
• Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, în domeniul activităţilor proiectului;
• Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului condiţii generale şi Ghidul solicitantului condiţii specifice.
c) etapa de evaluare și selecție:
Cei care au indeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare, Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte. Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor proiectului.
Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.
Nr. crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. - Minim un expert cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV și documente justificative care să certifice cele afirmate în CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experți cu studii superioare).
- 1 experți - 5 puncte
- 2 experți - 10 puncte
- 3 experţi - 15 puncte 15
2. - Evaluarea calitativă a experienței din CV
- Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 1 an) - 5 puncte
- Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 2 ani) - 10 puncte
- Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de peste 3 ani) - 15 puncte 15
3. - Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)
- Până la 10.000 euro - 5 puncte
- Între 10.000 si 50.000 euro - 10 puncte
- Peste 50.000 euro - 20 puncte 20
4. - Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană de către partener
- Intre 1-2 proiecte - 5 puncte
- Mai mult de 2 proiecte - 10 puncte 10
- Dovada experienței partenerului în domeniul activităților proiectului
- 6 luni - 1 punct
- Intre 2 - 3 ani - 5 puncte
- Peste 3 ani - 10 puncte 10
- Numărul de activități principale în care partenerul dorește sa se implice
- 1 activitate - 10 puncte
- 2 activități - 20 puncte
- 3 activități - 30 puncte 30
TOTAL 100

7. Depunerea documentelor
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: "Pentru selecţia de partener POCU", la sediul Primariei Comunei Fundeni, judetul Galati din strada Primariei, nr 307, în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 19.11.2018, ora 12.00

8. Persoana de contact: STAN VASILICA, e-mail: fundeni@gl.e-adm.ro , Tel. / Fax: 0236821091/0236821202

9. Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul www.comunafundeni.ro printr-un anunţ care va conţine informaţiile privind participanţii la procedură admiși și respinși și punctajul obţinut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.
Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Primariei Comunei Fundeni, judetul Galati în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.

10. Soluționarea contestațiilor:
Eventualele contestații se pot depune în 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, la sediul Primariei Comunei Fundeni mentionat mai sus.

 

Voteaza legal!

Voteaza legal!

09-10-2014

mai multe detalii pe site: http://www.mai.gov.ro/index04_7html 

Hotărâri ale Consiliului local

{TITLU}

31-01-2019
proces verbal

{TITLU}

31-01-2019
Privind: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Fundeni , județul Galați pentru anul 2019

{TITLU}

31-01-2019
Privind: aprobarea realizării investiției ,,Înființare și extindere rețea distribuție gaze,comuna Fundeni,Județul Galați ”;

{TITLU}

31-01-2019
Privind: aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați ;

{TITLU}

31-01-2019
Privind: stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fundeni , județul Galați începând cu data de 01 ianuarie 2019

{TITLU}

27-12-2018
Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018

{TITLU}

27-12-2018
Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018

{TITLU}

20-12-2018
Proces Verbal Sedinta

{TITLU}

20-12-2018
Privind: aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Fundeni şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2019-2020

{TITLU}

20-12-2018
Privind: aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 , pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local , pentru persoanele beneficiare în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare

Dispoziții ale primarului

{TITLU}

05-12-2018
privind suspendarea indemnizatiei lunare doamnei ARGHIR MIRELA persoana cu handicap grav

{TITLU}

02-10-2014
delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerea presedintelui Romaniei din noiembrie 2014

{TITLU}

02-10-2014
dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei din data de 2 noiembrie 2014

{TITLU}

06-08-2014
privind consitituirea comisiei de licitatie publica privind vanzarea materialului lemnos din padurea de plop proprietatea comunei Fundeni

{TITLU}

06-08-2014
privind suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect Reabilitare Camin Cultural Hanu Conachi, comuna Fundnei

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei Fundeni, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Lupu Manuel