Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2019 proces verbal sedinta 2019-06-18
15 / 2019 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2019 2019-06-18
16 / 2019 Privind: neasumarea de către Consiliul local al comunei Fundeni a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului ; 2019-06-18
0 / 2019 Proces Verbal sedinta 2019-05-30
14 / 2019 Privind: aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020 –UAT Fundeni ; 2019-05-30
13 / 2019 Privind: acordarea indemnizației de hrană personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fundeni , județul Galați 2019-05-30
12 / 2019 Privind: aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță 2019-05-30
11 / 2019 Privind: stabilirea consumului de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aparținând u.a.t. comuna Fundeni 2019-05-30
10 / 2019 Privind: aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2019 2019-05-30
9 / 2019 Privind: aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor pentru anul competițional 2019, în vederea asocierii dintre comuna Fundeni si Asociația Fotbal Club Unirea Hanu Conachi 2019-05-30
8 / 2019 privind aprobarea bugetului 2019 2019-04-22
7 / 2019 Privind: trecerea din domeniul public al comunei Fundeni în domeniul privat al comunei Fundeni a unui teren în suprafață de 7049 mp situat în CV 13 P 180, înscris în Cartea Funciară a comunei Fundeni 104177 și având număr cadastral 104177 2019-04-22
3101 / 2019 PROCES VERBAL 2019-04-02
0 / 2019 proces verbal 2019-03-28
6 / 2019 Privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr.114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,,Demolare, reconstruire și dotare grădiniță, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni, județul Galați ” 2019-02-25