Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2019 Privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr.114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman,sat Hanu Conachi, comuna Fundeni,județul Galați” 2019-02-25
0 / 2019 proces verbal 2019-01-28
3 / 2019 Privind: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Fundeni , județul Galați pentru anul 2019 2019-01-28
4 / 2019 Privind: aprobarea realizării investiției ,,Înființare și extindere rețea distribuție gaze,comuna Fundeni,Județul Galați ”; 2019-01-28
2 / 2019 Privind: aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați ; 2019-01-28
1 / 2019 Privind: stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor de ierarhizare pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fundeni , județul Galați începând cu data de 01 ianuarie 2019 2019-01-28
0 / 2018 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018 2018-12-20
41 / 2018 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018 2018-12-20
0 / 2018 Proces Verbal Sedinta 2018-12-18
40 / 2018 Privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fundeni , județul Galați , pe anul 2018 2018-12-18
39 / 2018 Privind: scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate 2018-12-18
38 / 2018 PRIVIND: STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019, LA COMUNA FUNDENI, JUDEȚUL GALAȚI 2018-12-18
37 / 2018 Privind: aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Fundeni şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2019-2020 2018-12-18
36 / 2018 Privind: aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 , pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local , pentru persoanele beneficiare în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare 2018-12-18
33 / 2018 privind : aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții : aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare iluminat public stradal, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni ,jud.Galați ” 2018-11-23